Акушерлик иши

 

        Акушерка хомиладор аёлларга ва гинекологик касалликлар билан огриган беморларга ёрдам курсатиш, уткир касалликларда ва бахтсиз ходисаларда биринчи тез тиббий ёрдам курсатиш хукукига эга.

        Акушерка тугрукхонанинг махсус булимларида: тугрук блокида, операцион блокда, интенсив терапия палаталарида, тугрукка тайёрлов булимида, хомиладорлар паталогияси булимида, жамоа хужаликларининг тугрукхоналарида.

        Гинекологик булимларида, аёллар маслахатхоналарида, оилавий поликлиникаларда, болалар гинекологик кабинетида, согломлаштириш пунктларида, бундан ташкари барча даволаш муассасаларида акушерка ва тиббий хамшира лавозимларида ишлаш учун тайёрланади.

Мутахассис замон талабига жавоб бера оландиган чукур назарий билимга эга булиши, амалий муолажаларни аник, пухта юкори малака билан бажара олиши, янгиланиб бораётган тиббий техникага тезда мослашиб ишлай олиши, реанимация усулларини яхши билиши ва беморга дастлабки тез тиббий ёрдам курсата олиши лозим.

     Мутахассис фалсафий ва иктисодий билим асосларини билиши, жамиятда юз бераётган ходисаларни диалектик нуктаи-назардан ижодий бахолаш, мамлакат олдида турган иктисодий радикал реформалар, сиёсий тузумни кайта курилиши ва жамият хаётини демократиялаш жараёнида фаол катнашмоги ва юксак ахлок, юкори маданиятга эга булиши, инсоният цивилизацияси ва Узбекистон Республикаси мустакиллигининг такдирига жавобгарликни хис кила олиши керак. У мехнат жамоалари билан келишиб ишлай олиши керак. Уз мехнатини сифати ва натижаси учун жавобгарликни хис этиши, хаётга ижтимоий адолат принципларини тадбик килиши керак.

 

 

 

 

 

           «Акушерлик иши»  «Щамширалик иши»  «Медицина профилактика иши»  «Лаборатория диагностика иши»  «Фармация иши»

Хостинг от uCoz