Хамширалик иши

 

     Мутахассис барча даволаш-профилактика муассасаларида тиббиёт хамшираси лавозимида ишлаш учун тайёрланади.

    Мутахассис замон талабига жавоб бера оладиган чукур назарий билимга эга булишни, Амалий муолажаларни аник, пухта, юкори малакада бажара олиши, янгиланиб бораётган тиббий техникага тезда мослашиб ишлай олиши ва беморга мустакил дастлабки тез тиббий ёрдам курсата олиши лозим.

    Республикада фукарорларни согликни саклаш учун чикарилган хукумат карорлари, тиббиётга оид конунлар, уларни бажариш учун касбга тааллукли чикарилган буйрук ва курсатмаларни билиши лозим.

    Мутахассис умумтаълим фанлари асосларини, жамиятда юз бераётган ходисаларни, диалектик нуктаи-назардан ижодий бахолай олиши, мамлакат олдида турган иктисодий ислохотлар, ижтимоий тузумнинг тубдан кайта курилиши ва жамият хаётининг демократизациялаш даврида уз вазифаларини бажаришида фаол катнашмоги, юксак ахлок ва маданиятга эга булиши, ватанпарварлик ва хамкасабалик рухида тарбияланиши, инсоният цивилизацияси, мустакил республикамизнинг такдирига жавобгарликни хис кила олиши керак.

    У мехнат жамоалари билан келишиб ишлай олиши, уз мехнатининг сифати ва патижаси учун жавобгарликни хис этиши, хаётга ижтимоий адолат принциплари тадбир этиши керак.

 

 

 

      

      «Акушерлик иши»  «Щамширалик иши»  «Медицина профилактика иши»  «Лаборатория диагностика иши»  «Фармация иши»

Хостинг от uCoz